ברוכים הבאים לאתר פארק המים שפיים (להלן: "הפארק" וה"אתר" בהתאמה).

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. קרא אותם בקפידה, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמתך להם:

1. בשימוש באתר או בביצוע הזמנה באתר אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.
2. ניתן להזמין באתר כרטיסים לכניסה לפארק ("להלן: "הכרטיסים" ו"ההזמנה" בהתאמה).
3. בעת ביצוע ההזמנה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה.
4. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את רכישת הכרטיסים.
5. הפארק יפעל כמיטב יכולתו לשמירת המידע ולא יעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.
6. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לפארק ו/או מי מטעמו עקב שיבוש הליכי המכירה.
7. לפארק שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
8. התשלום בגין רכישת הכרטיסים מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
9. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר הזמנתכם בדואר אלקטרוני אשר מסרתם. לאחר ביצוע ההזמנה, ימתינו כרטיסכם בעמדות הכרטוס המהיר הממוקמות בכניסה לפארק.
10. בסיום הפעולה, לאחר שאושרו פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתכם עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.
11. במידה ולא התקבל כל אישור והעסקה לא מוצגת ברשימת הזמנותיכם, חובה עליכם להתקשר לקופות הפארק על מנת לוודא באם ההזמנה נקלטה. בשעות עומס, משך הזמן עד לקבלת האישור עשוי להמשך מספר שניות.
12. את הכרטיסים ניתן לאסוף בעמדות כרטוס מהיר הממוקמות בכניסה לפארק ע"י העברת כרטיס האשראי אשר שימש אתכם לביצוע ההזמנה בקורא המגנטי בעמדות אלה. חובה להביא את כרטיס האשראי עמו ביצעתם את ההזמנה.
13. כל ההזמנות שבוצעו ע"י הלקוח, הנן סופיות. לא ניתן לבצע שינוי או ביטול בתנאי ההזמנה ובכל מקרה לא יינתן החזר כספי.
14. האתר של הפארק מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. הפארק מספק הגנה מלאה על פרטי הצרכן ועל פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.
15. לפארק הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.
16. הופעת כרטיסים באתר אינם מהווים אישור לזמינות. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי האתר יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.
17. הפארק יעשה כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי הרוכשים ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של הפארק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט הפארק יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע לרבות מידע שנאגר אודות רוכשים – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הפארק.
18. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע ההזמנה ישמרו במאגרי המידע של הפארק.
19. הפארק לא יעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
א. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפארק או בצדדים שלישיים כלשהם.
ב. אם עשית שימוש בשירותי הפארק לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ג. אם הפרת את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם הפארק או מי מטעמו.
ד. אם התקבל בידי הפארק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
ה. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הפארק.
ו. אם הפארק יתמזג או יארגן את פעילותו במסגרת תאגיד אחר, הוא יהיה זכאי להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה.
20. הפארק רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. הפארק יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
21. המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. הפארק ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
22. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של הפארק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של הפארק, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינו של הפארק בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של הפארק ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.
23. הפארק רשאי לשנות את תנאי התקנון מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
24. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות בתל-אביב-יפו בישראל.
25. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.